หลักสูตร การสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานเป็นทีม (Positive Thinking to be Team)

 

หลักสูตร การสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานเป็นทีม (Positive Thinking to be Team)

          ปัจจัยในการที่จะทำให้การทำงานบรรลุเป้าหมายและประสบผลสำเร็จได้นั้น มีส่วนประกอบหลายๆ เรื่อง สิ่งหนึ่งที่สำคัญ คือ การมีทัศนคติเชิงบวก การเปิดใจยอมรับความแตกต่างและหลากหลายของบุคลากร จะช่วยสร้าง มนุษยสัมพันธ์ในการทำงานให้เกิดการทำงานในรูปแบบทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ แนวทางการอบรมครั้งนี้จะเน้นการหล่อหลอมความแตกต่างของแต่ละบุคคลให้มีความเป็นหนึ่งเดียวเพื่อความสำเร็จส่วนบุคคล องค์กร และลูกค้า ซึ่งเป็นสูตรผสมที่ไม่ใช่ความสำเร็จโดยบังเอิญ

 

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงพฤติกรรมและความต้องการของมนุษย์ในแง่มุมต่างๆ
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีทั้งภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน อันจะก่อให้เกิดความราบรื่นในการทำงานที่ดี
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงแนวทางการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ
4. ขจัดอุปสรรคด้านจิตวิทยา ที่ส่งผลต่อความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นภายในทีมงาน
5. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้การบริหารความแตกต่างหลากหลายเพื่อผลลัพธ์แห่งความสำเร็จส่วนตัวลูกค้า และองค์กรร่วมกัน

 

เนื้อหาหลักสูตร
- การปรับ Mindset ทัศนคติในการอยู่ร่วมกัน
- ความสำคัญและอุปสรรคในการประสานงาน
- ธรรมชาติและพฤติกรรมมนุษย์ แต่ละ Generation (แบบประเมิน DISC)
- การตระหนักในตนเอง/ความเข้าใจผู้อื่น
- การสร้างความคิดเชิงบวก (Positive thinking)
- กิจกรรม การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ (Web for all)
- การแก้ไขปัญหาและการควบคุมอารมณ์
- พฤติกรรมที่ควรส่งเสริมในการทำงานเป็นทีม
- การตั้งเป้าหมายในการทำงานร่วมกัน

 

หากท่านสนใจหลักสูตรการอบรม

ติดต่อสอบถามข้อมูลติดต่อ SaleUP  :  ได้โดยตรงที่เบอร์ 094-6904904 (คุณอุ้ย)

                                                             หรือส่งอีเมลสอบถามเพิ่มเติมที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-1062220

Monday the 24th.

©Copyright 2013 UP Training

บริการ : Team Building, Walk Rally, CSR, ทีมบิ้วดิ้ง, สร้างทีมงาน, พัฒนาทีมงาน, อบรมทีม, หลักสูตรฝึกอบรม, อบรมภาวะผู้นำ, อบรมหัวหน้างาน