หลักสูตร ชีวิตคิดบวก (Positive Thinking)

 

 

หลักสูตร ชีวิตคิดบวก (Positive Thinking)

 

หลักการและเหตุผล 
          การคิดบวกเป็นการเรียนรู้วิธีการคิดในแง่ดี คิดดี เรียนรู้วิธีการปรับเปลี่ยนทัศนคติ (Attitude) ตระหนักถึงผลที่เกิดจากความคิดจากความคิดเชิงบวก ในองค์กรที่มีการเชื่อมโยงงานไปในแต่ละฝ่าย ความซับซ้อนต่างๆ มีมากขึ้น บางกรณีจะไม่สามารถที่จะนาความรู้ที่ผ่านมาแก้ไขปัญหาได้ ดังนั้น วิธีการคิด และวิธีแก้ไขปัญหาที่เคยปฏิบัติกันมาจำเป็นที่จะต้องได้รับการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น ในการที่จะเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ เพื่อการวิเคราะห์ แยกแยะ อันนำไปสู่ความสามารถในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่มีความยุ่งยากและซับซ้อนได้

 

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ วิธีการ ทักษะในการพัฒนาความคิดเชิงบวกของตนเองในการปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จ
2. เพื่อเพิ่มความคิดและพฤติกรรมเชิงบวกของตนเองได้และสามารถเผชิญปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อสร้างพลังความคิดเชิงบวก และสร้างรักสามัคคีในหมู่พนักงาน
4. เพื่อให้สามารถทางานร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

 

เนื้อหาของหลักสูตร
- การพัฒนาศักยภาพทางความคิดของมนุษย์
- ลักษณะของคนที่มีความคิดเชิงลบและเชิงบวก
- พฤติกรรม ความคิดของการคิดลบ และการคิดบวก
- การปรับเปลี่ยนทัศนคติ วิธีลด ละ เลิก การใช้ชีวิตที่คิดลบ
- ความหมาย ความสาคัญ และองค์ประกอบของความคิดเชิงบวก
- สะสมประสบการณ์ชีวิตด้วยความคิดเชิงบวก
- การคิดเชิงบวกกับการแก้ปัญหาในการทำงานในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
- การคิดเชิงบวกต่อองค์การ ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อเพื่อนร่วมงาน และต่อผู้ใต้บังคับบัญชา


ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เรียนรู้วิธีการคิดในเชิงบวก ตลอดจนการปรับเปลี่ยนทัศนคติให้มองด้านบวก เพื่อให้เกิดผลดีต่อการทำงานของตนเอง และทีมงาน
2. ตระหนักถึงผลดีต่อการคิดเชิงบวก และปรับมนุษยสัมพันธ์ให้เกิดความเข้าใจกันผ่านการสื่อสารเชิงบวก
3. เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจ ในการทำงาน สนุกกับการทำงาน สร้างสรรค์งานเพื่อเพิ่มทักษะในการคิดเชิงบวกอย่างเป็นระบบให้กับบุคลากรในการเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อที่จะสามารถแก้ซับซ้อนได้

 

หากท่านสนใจหลักสูตรการอบรม

ติดต่อสอบถามข้อมูลติดต่อ SaleUP  :  ได้โดยตรงที่เบอร์ 094-6904904 (คุณอุ้ย)

                                                             หรือส่งอีเมลสอบถามเพิ่มเติมที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-1062220

Monday the 24th.

©Copyright 2013 UP Training

บริการ : Team Building, Walk Rally, CSR, ทีมบิ้วดิ้ง, สร้างทีมงาน, พัฒนาทีมงาน, อบรมทีม, หลักสูตรฝึกอบรม, อบรมภาวะผู้นำ, อบรมหัวหน้างาน