หลักสูตร Innovation Organization Course "การสร้างนวัตกรรมในองค์กรอย่างยั่งยืน"

 

หลักสูตร การสร้างนวัตกรรมในองค์กรอย่างยั่งยืน (Innovation Organization Course)

          ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ ล้วนจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด และความเจริญก้าวหน้าในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ประสิทธิผล(Effectiveness) ขององค์กรขึ้นอยู่กับความสามารถขององค์กรในการเรียนรู้ถึงสถานการณ์ แนวคิด เทคนิคการดำเนินงาน และเทคโนโลยีต่าง ๆ จากภายนอก เรียนรู้จากประสบการณ์จากกันและกันภายในและภายนอกองค์กร นำมาพัฒนาคิดสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดนวัตกรรม (Innovation) ต่อไป

          "องค์กรที่จะอยู่รอดได้ คือ องค์กรที่สร้างนวัตกรรม ผู้สร้างนวัตกรรมคือมนุษย์ มนุษย์ที่จะสร้างนวัตกรรมดี ๆ ได้ขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ของผู้นำ ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ สภาพแวดล้อมในการทำงานและวัฒนธรรมองค์กร

          นวัตกรรมในองค์กร คือ สิ่งใหม่ ๆ คิดใหม่ ทำใหม่ เพื่อแก้ไข ป้องกันปัญหา เพื่อพัฒนาองค์กร นวัตกรรมเกิดขึ้นได้ด้วยฝีมือมนุษย์ที่มีความคิดสร้างสรรค์ มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 

เนื้อหาหลักสูตร
- ความสำคัญของการสร้างนวัตกรรม
- ชนิดของนวัตกรรม
- กระบวนการสร้างนวัตกรรม
- กระบวนการสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์
- การจัดการทรัพยากรบุคคลและวัตถุดิบภายในองค์กรเพื่อการสร้างนวัตกรรมอย่างเหมาะสม
- บทบาทของผู้นำองค์กรในการสนับสนุน
- ปัจจัยที่ทำให้การสร้างนวัตกรรมประสบความสำเร็จ
- ปัญหาและอุปสรรคในการสร้างนวัตกรรม
- ขั้นตอนการติดตามผล
- แนวทางการพัฒนาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovation Organization)
- Workshop : กระบวนการการสร้างนวัตกรรมและการนำไปใช้จริง
- กรณีศึกษา จากองค์กรที่ประสบความสำเร็จ

 

หากท่านสนใจหลักสูตรการอบรม

ติดต่อสอบถามข้อมูลติดต่อ SaleUP  :  ได้โดยตรงที่เบอร์ 094-6904904 (คุณอุ้ย)

                                                             หรือส่งอีเมลสอบถามเพิ่มเติมที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-1062220

Monday the 24th.

©Copyright 2013 UP Training

บริการ : Team Building, Walk Rally, CSR, ทีมบิ้วดิ้ง, สร้างทีมงาน, พัฒนาทีมงาน, อบรมทีม, หลักสูตรฝึกอบรม, อบรมภาวะผู้นำ, อบรมหัวหน้างาน