หลักสูตร การพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์สู่ความสำเร็จขององค์กร (Creative Thinking Course)

 

หลักสูตร การพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์สู่ความสำเร็จขององค์กร (Creative Thinking Course)

 

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้ฝึกฝนกระบวนการคิดให้เป็นคนมีคุณภาพโดยสามารถสร้างสรรค์งานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนา สามารถสร้างสรรค์วิธีการ และเชื่อโยงกับการทํางานได้อย่างเหมาะสม

 

เนื้อหาของหลักสูตร
- ความสําคัญของการมีความคิดเชิงสร้างสรรค์
- หลักคิดของผู้สําเร็จในชีวิต
- เทคนิคการทําให้เป็นคนฉลาดคิด
- คุณสมบัติทั่วไปของคนฉลาดคิด
- การคิดนอกกรอบให้เหมาะสมกับการทํางาน
- การยอมรับปัญหาและวิธีการกําหนดแนวคิด
- กระบวนการสร้างความคิดเชิงสร้างสรรค์
- การจัดลําดับความสําคัญของกระบวนการคิด
- การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
- การวิเคราะห์ทางเลือกในการแก้ปัญหา
- เคล็ดลับสู่ความสําเร็จในการคิดเพื่อชีวิตมีคุณค่าอย่างสร้างสรรค์
- การฝึกปฏิบัติ (Workshop)

 

หากท่านสนใจหลักสูตรการอบรม

ติดต่อสอบถามข้อมูลติดต่อ SaleUP  :  ได้โดยตรงที่เบอร์ 094-6904904 (คุณอุ้ย)

                                                             หรือส่งอีเมลสอบถามเพิ่มเติมที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-1062220

Monday the 24th.

©Copyright 2013 UP Training

บริการ : Team Building, Walk Rally, CSR, ทีมบิ้วดิ้ง, สร้างทีมงาน, พัฒนาทีมงาน, อบรมทีม, หลักสูตรฝึกอบรม, อบรมภาวะผู้นำ, อบรมหัวหน้างาน