การให้คำปรึกษาแนะนำและพัฒนาองค์กรโดยที่ปรึกษาทำการออกแบบตามบริบทขององค์กรและช่วยพัฒนาระบบงานและบุคลากรเพื่อให้ปฏิบัติงานได้จริง   More...

 

 

 

หมวดหลักสูตร การสร้างทีมงาน (Team Building & CSR)

      องค์กรจะไม่สามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากบุคลากรแต่ละฝ่าย มุ่งทำงานแต่ภายในฝ่ายตนเอง ไม่ประสานงาน ขาดการมองเป้าหมายร่วมกัน สถาบันฯ จึงได้ออกแบบกิจกรรมการสร้างทีมงานให้ตรงตามวัตถุประสงค์และค่านิยมขององค์กร เพื่อให้ทุกองค์กรมี ทีมงานที่มีประสิทธิภาพในการทำงาน และเกิดความผูกพันทั้งต่อเพื่อนร่วมงานและองค์กรในระยะยาวต่อไป   More...

 

 

 

หมวดหลักสูตร การสร้างความพึงพอใจในการให้บริการลูกค้า (Customer Service) 

      เนื้อหาและกิจกรรมจะมุ่งเน้นการเปิดใจ ปรับมุมมองให้ผู้ให้บริการทุกคนมีทัศนคติที่ดี ก่อนการส่งมอบบริการด้วยความจริงใจ พร้อมระบบประเมินผลที่เป็นรูปธรรม   More...

 

 

หมวดหลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership)

      ความครบถ้วนของหลักสูตร ที่มุ่งพัฒนาผู้นำให้เป็นผู้นำที่มีคุณภาพทั้ง 6 ด้าน ทั้งการสื่อสาร การบริหารทีมงาน การโค้ชลูกน้อง การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ การจูงใจและการประเมินผลงาน ผ่านเนื้อหา Workshop Case study และคำแนะนำจากวิทยากรมืออาชีพ   More...

 

 

หมวดหลักสูตร การพัฒนากระบวนการความคิดและการสร้างนวัตกรรม (Think & Innovation)

      ทุกองค์กรสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการให้แปลกใหม่ ทันสมัยและต่อเนื่อง หากบุคคลากรภายในมีกระบวนการทางความคิดที่ครบถ้วนสมบูรณ์ และมีเครื่องมือที่สามารถในการนำไปใช้ได้จริง   More...

 

 

หมวดหลักสูตร การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงสร้างสรรค์ (Human Resource)

      บุคลิกภาพที่ดี การสื่อสารที่เข้าใจตรงกันทุกฝ่าย จะนำไปสู่ความประทับใจในการติดต่อประสานงาน   More... 

 

 

หากท่านสนใจหลักสูตรการอบรม

ติดต่อสอบถามข้อมูลติดต่อ SaleUP  :  ส่งอีเมลสอบถามเพิ่มเติมที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-1062220

 

Tuesday the 25th.

©Copyright 2013 UP Training

บริการ : Team Building, Walk Rally, CSR, ทีมบิ้วดิ้ง, สร้างทีมงาน, พัฒนาทีมงาน, อบรมทีม, หลักสูตรฝึกอบรม, อบรมภาวะผู้นำ, อบรมหัวหน้างาน