หลักสูตร การสร้างสัมพันธภาพที่ดีเพื่อการติดต่อประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Coordination & Collaboration)

 

หลักสูตร การสร้างสัมพันธภาพที่ดีเพื่อการติดต่อประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Coordination & Collaboration) 

          ปัจจัยในการที่จะทำให้การทำงานบรรลุเป้าหมายและประสบผลสำเร็จได้นั้น มีส่วนประกอบหลายๆเรื่องเป็นสิ่งสำคัญ การสื่อสารและการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการทำงานก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสำเร็จได้ เพราะถือเป็นกระบวนการเริ่มต้นที่จะทำให้งานสามารถบรรลุตามเป้าหมายขององค์กร ซึ่งในการทำงานหนึ่งๆ จะต้องมีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จมากกว่าหนึ่งคน ดังนั้น คนที่ต้องทำงานร่วมกับผู้อื่นจะต้องเรียนรู้เรื่องของการสื่อสาร การสร้างมนุษยสัมพันธ์เพื่อนำไปสู่การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ

 

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงพฤติกรรมและความต้องการของมนุษย์ในแง่มุมต่างๆ
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีทั้งภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน อันจะก่อให้เกิดความราบรื่นในการทำงานที่ดี
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบแนวทางของการสร้างรูปแบบของความสัมพันธ์ เพื่อเป็นการเสริมศักยภาพในด้านการประสานงานที่ดีและยั่งยืน
4. เพื่อให้ผู้ข้าอบรมได้รับทราบเทคนิคและวิธีการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ความต้องการของผู้ที่จะประสานงานด้วย

 

เนื้อหาหลักสูตร
- ความหมายของการประสานงานและมนุษย์สัมพันธ์
- พื้นฐานธรรมชาติของมนุษย์ และความแตกต่างของมนุษย์
- ความต้องการและความคาดหวังของมนุษย์
- การวิเคราะห์บุคลิกภาพตนเองเพื่อการสร้างมนุษย์สัมพันธ์
- วิธีการสร้างมนุษย์สัมพันธ์
- กลยุทธ์ในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน
- รูปแบบและเทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

 

หากท่านสนใจหลักสูตรการอบรม

ติดต่อสอบถามข้อมูลติดต่อ SaleUP  :  ได้โดยตรงที่เบอร์ 094-6904904 (คุณอุ้ย)

                                                             หรือส่งอีเมลสอบถามเพิ่มเติมที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-1062220

Monday the 24th.

©Copyright 2013 UP Training

บริการ : Team Building, Walk Rally, CSR, ทีมบิ้วดิ้ง, สร้างทีมงาน, พัฒนาทีมงาน, อบรมทีม, หลักสูตรฝึกอบรม, อบรมภาวะผู้นำ, อบรมหัวหน้างาน