ภาพบรรยากาศการอบรมที่ผ่านมา >>>

หลักสูตร การสร้างสัมพันธภาพระหว่าง Generation @ABB โดย อ.มานะ มหัคฆพงษ์ 1010
Team Building : Alucon One Heart รุ่นที่ 2 โดย น.ต. ศุภชัย สุวัฒนา 1027
หลักสูตร Professional Presentation skill training @MFEC โดย อ.วุฒิชัย ผาสุขกานนท์ 1042
Team Building : Alucon One Heart รุ่นที่ 1 โดย น.ต. ศุภชัย สุวัฒนา 1168
Team Building : Can do รุ่นที่ 1 บมจ.สามัคคีประกันภัย โดย สมหวัง ชัยเจริญคุณาภรณ์ 1105
หลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับผู้ให้บริการ บริษัท สตรีม ไอ. ที. คอนซัลติ้ง จำกัด โดย อาจารย์ณรงค์ ช่อนาม 1291
หลักสูตร Time management @Essilor โดย อาจารย์มานะ มหัคฆพงษ์ 988
Team Building & CSR 2015 บริษัท รักษ์วิศวกรรม จำกัด และ บริษัท อี.เอ็น.ซี. จำกัด 1090
Team Building Leisure Apparel‬ โดย อ.ประสิทธิ เพชรช่วย และ อ.ดนุพล แก้วสีหมอก @ ผึ้งหวาน รีสอร์ท 1258
MFEC Go Together โดย อาจารย์มานะ มหัคฆพงษ์ 1087
Monday the 24th.

©Copyright 2013 UP Training

บริการ : Team Building, Walk Rally, CSR, ทีมบิ้วดิ้ง, สร้างทีมงาน, พัฒนาทีมงาน, อบรมทีม, หลักสูตรฝึกอบรม, อบรมภาวะผู้นำ, อบรมหัวหน้างาน