ภาพบรรยากาศการอบรมที่ผ่านมา >>>

Team Employee Engagement & CSR ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โดย ว่าที่ ร.ต.จตุพล สิริเมืองจินดา 1042
TCEB : How to be a trusted advisors Team Building by Aj.Madas Wiengwong 892
CPN Stronger together สำนักงานใหญ่ #3 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด โดย อ.สิทธิพล สืบสีมา และ อ.ดนุพล แก้วสีหมอก 759
SAMAGGI TEAM BUILDING : CAN DO #6 โดย อ.สมหวัง ชัยเจริญคุณาภรณ์ 3465
CPN Stronger together สำนักงานใหญ่ #2 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด โดย อ.สิทธิพล สืบสีมา และ อ.ดนุพล แก้วสีหมอก 839
Management team together @Alucon โดย อ.สิทธิพล สืบสีมา และ อ.ดนุพล แก้วสีหมอก 3191
SAMAGGI TEAM BUILDING : CAN DO #5 โดย อ.สมหวัง ชัยเจริญคุณาภรณ์ 849
One Team One Heart One Proud โดย อ.มานะ มหัฆพงษ์ 818
CPN Stronger together สำนักงานใหญ่ #1 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) โดย อ.สิทธิพล สืบสีมา และ อ.ดนุพล แก้วสีหมอก 919
Team building : Alucon one team one heart #7 โดย น.ต.ศุภชัย สุวัฒนา 986
Monday the 24th.

©Copyright 2013 UP Training

บริการ : Team Building, Walk Rally, CSR, ทีมบิ้วดิ้ง, สร้างทีมงาน, พัฒนาทีมงาน, อบรมทีม, หลักสูตรฝึกอบรม, อบรมภาวะผู้นำ, อบรมหัวหน้างาน