ภาพบรรยากาศการอบรมที่ผ่านมา >>>

Strategic thinking for problem solving for supervisor @Essilor โดย อ.เกษมพัฒน์ พานิชลือชาชัย 1577
Customer focus @Essilor โดย อ.สมหวัง ชัยเจริญคุณาภรณ์ 1281
การบริการเพื่อพัฒนาคุณภาพงานขาย รุ่นที่ 2 @บ้านขนมนันทวัน โดย อ.สัตกร วงศ์สงคราม 1441
การบริการเพื่อพัฒนาคุณภาพงานขาย รุ่นที่ 1 @บ้านขนมนันทวัน โดย อ.สัตกร วงศ์สงคราม 1385
Proud Real Estate กิจกรรมTeam buildingโดย อาจารย์ สิทธิพล สืบสีมา 1153
การสร้างทีมงาน Team Building @คาโอ คอมเมอร์เชียล โดย อาจารย์สมหวัง ชัยเจริญคุณาภรณ์ 1413
Team Synergy : KTBL STRONG (Beginner)โดย อ.สมหวัง ชัยเจริญคุณาภรณ์ 1470
AJA Registrars Team Synergy โดย อ.สมหวัง ชัยเจริญคุณาภรณ์ 1476
Team Synergy : KTBL STRONG to success โดย อ.สมหวัง ชัยเจริญคุณาภรณ์ 1431
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ รุ่นที่ 1@การเคหะแห่งชาติ โดย อ.จิตตินันท์ นันทไพบูลย์ 1715
Monday the 16th.

©Copyright 2013 UP Training

บริการ : Team Building, Walk Rally, CSR, ทีมบิ้วดิ้ง, สร้างทีมงาน, พัฒนาทีมงาน, อบรมทีม, หลักสูตรฝึกอบรม, อบรมภาวะผู้นำ, อบรมหัวหน้างาน