อาจารย์ปรัชญา เพิ่มทองคำ

ประวัติการศึกษา 

ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาโท : เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 

 

 

 

ประสบการณ์การทำงาน

 • ปัจจุบัน     ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท ดิ อิมเพรสชั่น คอนซัลแทนท์ จำกัด
 • ปี 2545     ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายอบรม สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกระทรวงอุตสาหกรรม
 • ปี 2547     คณะอนุกรรมการวิชาการ งาน ประชุมมหกรรมคิวซีนานาชาติ (ICQCC’04)
 • ปี 2549 – ปัจจุบันอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎวลัยอลงกรณ์
 • ปี 2538 – 2544วิทยากรที่ปรึกษา (Productivity and HRD) ฝ่ายฝึกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 • ปี 2536 – 2538เจ้าหน้าที่บุคคล   บริษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด

 

การอบรม/ศึกษาดูงาน

-China-ASEAN Workshop on Human Resources Development for Small and Medium Enterprises, ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

-The AMEICC Training Program on SME Management Support for COEs , AOTS, ประเทศญี่ปุ่น

-Knowledge Management for SMEs ,APO, ประเทศไทย

-TQA Organizational assessor, ประเทศไทย

-Productivity Management in Industries, ประเทศญี่ปุ่น

-Trainer Training in Supervisory Development, ประเทศปากีสถาน

-Supervisory & Middle Management Development ,TPDP & JPC

-Practical Kaizen for Productivity Facilitator I,II , TPDP & JPC

-Basic Management Consultant Development, FTPI & JPC

-Basic Supervisory Program, TPDP & JPC

 

ประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาและวิทยากรฝึกอบรม

 • วิทยากรฝึกอบรมด้านการเพิ่มผลผลิตและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์        
 • S.B. Furniture Industry Co., Ltd                             
 • บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด
 • Dainippon Ink and Chemicals, Incorporate      
 • บริษัท เอ็ม เอ็ม ซี สิทธิผล จำกัด
 • บริษัท ดีทีซี อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)             
 • การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย     
 • กรมสรรพาวุธทหารบก                                                
 • บริษัท STA จำกัด (มหาชน)                
 • บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ในเครือซิเมนต์ไทย
 • บริษัท เงินทุน ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)                               
 • บริษัท คาร์อิมเมจ จำกัด
 • บริษัท เทเลคอมเอเชีย จำกัด (มหาชน)                     
 • กรมอู่ทหารเรือวิทยากร

 

กิจกรรม Team Walk rally เพื่อการสร้างทีมงาน

 • ฝ่ายวิเทศพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย
 • ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี
 • ฝ่ายพัฒนานโยบายและกฎหมาย NECTEC เนคเทค สวทช.             
 • บริษัท ทีทีไอเอส จำกัด
 • บริษัท คาร์เปทเมคเกอร์ จำกัด

 

การให้คำปรึกษาแนะนำด้านการเพิ่มผลผลิต (Productivity)

 - โครงการพัฒนาดอยตุง                                           

 - บริษัท เทเลคอมเอเซีย จำกัด (มหาชน)

 - บริษัท ไทย อกริ ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)                             

 - บริษัท เซาเทอร์นพาราวูด จำกัด         

 - บริษัท เงินทุนทิสโก้ จำกัด (มหาชน)                     

- บริษัท แสงเจริญทูลส์ เซ็นเตอร์ จำกัด

- บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

- บริษัท คาร์อิมเมจ จำกัด                    

 

การให้คำปรึกษาแนะนำด้านการพัฒนาทรัพนากรมนุษย์ (Human Resources Development)

- บริษัท สมบูรณ์พรีซิชั่นโปรดักส์ จำกัด                             

- บริษัท ซีพียู พื้นสำเร็จรูป จำกัด

- โครงการพัฒนาดอยตุง                                         

- บริษัท เคที ไทย โลคัล โปรดักส์ จำกัด

 

การพัฒนาหลักสูตร

 - หลักสูตร การประเมินผลการฝึกอบรม

- หลักสูตร การวิเคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรม

- หลักสูตร ข้อเสนอแนะเพื่อการเพิ่มผลผลิต                    

- หลักสูตร 5ส สำหรับสำนักงาน

- หลักสูตร การพัฒนาหัวหน้างานตามแนวทาง TWI    

- หลักสูตร การปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง

- หลักสูตร วิทยากร 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต      

- หลักสูตร เทคนิคการเป็นหัวหน้างาน

- หลักสูตร หัวหน้างานกับการเพิ่มผลผลิต

 

ผลงานทางวิชาการ

วีดิโอ เรื่อง การปรับปรุงงาน (Kaizen)

วีดิโอ เรื่อง สัมพันธภาพในงาน (Job Relations)

 

วิชาที่สามารถเป็นวิทยากรบรรยายได้

 •  กิจกรรม 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต
 • การบริหารกิจกรรม 5ส
 • เทคนิคการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส                        
 • การฝึกเป็นวิทยากร
 • กิจกรรมข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงงาน
 • KAIZEN เพื่อการปรับปรุงงาน
 • การปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง
 • การพัฒนาหัวหน้างาน (Supervisory Techniques)
 • เทคนิคการสอนงาน (Job Instruction)
 • สัมพันธภาพในงาน (Job Relation)
 • เทคนิคการสื่อความ
 • การสร้างทีมงาน (Team Building)
 • Walk Rally เพื่อการสร้างทีมงาน 
 • การพัฒนาวิทยากร (Train the Trainer)   

 

 

 

Monday the 24th.

©Copyright 2013 UP Training

บริการ : Team Building, Walk Rally, CSR, ทีมบิ้วดิ้ง, สร้างทีมงาน, พัฒนาทีมงาน, อบรมทีม, หลักสูตรฝึกอบรม, อบรมภาวะผู้นำ, อบรมหัวหน้างาน