อาจารย์รัชดาวรรณ เกิดประกอบ

ประวัติการศึกษา 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์ : บริหารรัฐกิจ)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ประสบการณ์การทำงาน

ปัจจุบัน             - ที่ปรึกษาอิสระ ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

                       - อาจารย์พิเศษด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์

2547 – 2548     ผู้จัดการแผนกฝึกอบรมและพัฒนา บริษัท G-Able จำกัด

2545 – 2547     หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท พานาโซนิค รีฟริกเจอเรชั่น ดิไวซ์ จำกัด

2540 – 2544     วิทยากรที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) และการเพิ่มผลผลิต (Productivity) ฝ่ายฝึกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

2537 – 2540     เจ้าหน้าที่บุคคล บริษัท นิคอน (ประเทศไทย) จำกัด

 

ประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาแนะนำและฝึกอบรมแก่หน่วยงานต่างๆ

ด้านการบริหารการเพิ่มผลผลิต

-บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (2540 - 2541) : กิจกรรม 5ส

-บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด (มหาชน) (2541) : กิจกรรม 5ส

-บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน) (2541 – 2542)

: กิจกรรม 5ส

-บริษัท วีสทีออน (ประเทศไทย) จำกัด (2542) : กิจกรรม 5ส

-บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด (2542) : กิจกรรม 5ส

-บริษัท ฟิสบา (ประเทศไทย) จำกัด (2543 – 2544) : กิจกรรม 5ส

-บริษัท ย่งเฮง จำกัด (2545) : : กิจกรรม 5ส เพื่อปรับปรุงกระบวนการฟอกหนัง

-ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ : กิจกรรมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงงาน

-การไฟฟ้านครหลวง : กิจกรรม 5สฯลฯ

 

ด้านการบริหารจัดการ

-บริษัท ฟูจิคูระ (ประเทศไทย) (2543) : การพัฒนาทักษะที่จำเป็นของหัวหน้างาน

-บริษัท CPU พื้นสำเร็จรูป จำกัด (2543) : การวางระบบการสอนงานและมอบหมายงาน

-บริษัท พี.พี. พาราวูด จำกัด (2544) : การพัฒนาทักษะที่จำเป็นของหัวหน้างาน

-การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย : การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล ฯลฯ

-การจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)

 

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (2549)

-การพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำกลุ่มงาน (Core Competency and Functional Competency) สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (2550)

-การพัฒนาระบบการประเมินสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะประจำกลุ่มงาน (Functional Competency)

 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2551)

-การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานกระบวนงานการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (PMQA หมวด 6) (2552)

-โครงการเพื่อการพัฒนาการจัดการความรู้และการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (KM) ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (2553)

 

หลักสูตรที่พัฒนาและเป็นวิทยากรฝึกอบรม

- หลักสูตร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล

- หลักสูตร ข้อเสนอแนะเพื่อการเพิ่มผลผลิต

- หลักสูตร ทีมเพื่อการปรับปรุงงาน

- หลักสูตร หัวหน้างานกับการเพิ่มผลผลิต

- หลักสูตร เทคนิคเป็นหัวหน้างาน

- หลักสูตร เทคนิคการสอนงาน

- หลักสูตร เทคนิคการสร้างสัมพันธภาพในงาน

- หลักสูตร เทคนิคการปรับปรุงวิธีการทำงาน

- หลักสูตร การวิเคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรบ

- หลักสูตร การบริหารทรัพยากรบุคคล

- หลักสูตร การพัฒนาระบบสมรรถนะ (Competency)

 

การอบรม/ศึกษาดูงาน

  • การศึกษาดูงาน “การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์” ประเทศออสเตรเลีย (2550)
  • หลักสูตร KPI for Human Resources Management (2547)
  • หลักสูตร Basic Business Philosophy ประเทศสิงค์โปร (2546)
  • หลักสูตร Productivity Management in Industries   ประเทศญี่ปุ่น (2542)
  • หลักสูตร การพัฒนาและออกแบบหลักสูตร : FTPI (2542)
  • หลักสูตร Supervisory OJT Program: TWI-JI Advanced Course (2541)
  • หลักสูตร Supervisory/Middle Management Development Course : TPDP&JPC (2541)
  • หลักสูตร Consulting Skill Intermediate Course : TPDP&JPC (2541)
  • หลักสูตร Basic Management Consult Development Course : TPDP&JPC(2540)
  • หลักสูตร QC Problem Solving : Siam Cement Group (2540) เป็นต้น

 

 

 

Monday the 24th.

©Copyright 2013 UP Training

บริการ : Team Building, Walk Rally, CSR, ทีมบิ้วดิ้ง, สร้างทีมงาน, พัฒนาทีมงาน, อบรมทีม, หลักสูตรฝึกอบรม, อบรมภาวะผู้นำ, อบรมหัวหน้างาน