อาจารย์มานะ มหัคฆพงษ์

 ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี : สาขานันทนาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาโท : สาขาการจัดการนันทนาการ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาโท : สาขาการพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

 

ตำแหน่งปัจจุบัน

วิทยากรอาวุโส บริษัท อัพ คอนซัลติ้ง แอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด

 

ประสบการณ์ทำงาน

ผู้จัดการฝ่ายวัฒนธรรมองค์กร : AIS.

 

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

 • Corporate Culture
 • Change Management
 • Continuous Process Improvement (CPI)
 • Creative Thinking
 • Effective Communication
 • Emotional Quotient
 • Interaction Management
 • Problem Solving & Decision Making (PSDM)
 • Systematic Thinking
 • Service Mind
 • Supervisory Skill
 • Train-the-Trainer
 • Time Management
 • Team Building

 

องค์กรและหน่วยงานที่เคยให้การบรรยาย

 • บริษัท ไทยซัมมิท โอโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด
 • บริษัท NCC Management Co., Ltd.
 • บริษัท Alpine Golf & Sports Club
 • บริษัท Capital OK Co., Ltd.
 • บริษัท โกลด์เพรส อินดัสตรี้ จำกัด
 • บริษัท ทีทีซี น้ำดื่มสยาม จำกัด
 • บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสตรี้ จำกัด
 • บริษัท ไซโก้ อินสทรูเมนต์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท นาทาชา ครีเอชั่น จำกัด
 • บริษัท ซัมมิทแหลมฉบัง โอโต บอดี้ เวิร์ค จำกัด
 • บริษัท ไดกิ้น คอมเพรสเซอร์ อินดัสทรีส์ จำกัด
 • บริษัท เอ็นอีซี โทคิน อีเล็คทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด (ไวไว)
 • บริษัท ชินวัตร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท แอดวานซ์ อินโฟ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท SC Asset Corporation
 • บริษัท เครื่องกีฬายูนิเวอร์แซล (ไทย) จำกัด
 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • กระทรวงการคลัง
 • กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
 • มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
 • ธนาคาร สแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ นครธน จำกัด
 • บริษัท ไดเนอร์คลับ (ประเทศไทย) จำกัด (บริหารงานขายของซิตี้แบงค์)
 • บริษัท STC Group
 • บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ เอบีเอ็น แอมโร จำกัด
 • บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด
 • บริษัท ไทย มารูจูน จำกัด
 • บริษัท ไอทีวี (มหาชน) จำกัด
 • บริษัท กันตนากรุ๊ป (มหาชน) จำกัด
 • บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด(มหาชน)
 • บริษัท ชูโอ ไทยเคเบิล จำกัด
 • บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท Ronda (Thailand) Co., Ltd.
 • บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

 

บรรยากาศการสอนวิทยากร

One Team One Heart One Goal@KTAM      (อ.มานะ มหัคฆพงษ์)

- บรรยากาศการสอน  การปรับตัวเพื่อรับต่อการเปลี่ยนแปลง Adap to Change      (อ.มานะ มหัคฆพงษ์)

 

Monday the 24th.

©Copyright 2013 UP Training

บริการ : Team Building, Walk Rally, CSR, ทีมบิ้วดิ้ง, สร้างทีมงาน, พัฒนาทีมงาน, อบรมทีม, หลักสูตรฝึกอบรม, อบรมภาวะผู้นำ, อบรมหัวหน้างาน