ว่าที่ร้อยตรี จตุพล สิริเมืองจินดา

 

ประวัติการศึกษา

 

วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาขาผู้นำนันทนาการ)   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ความสามารถด้านการพัฒนากิจกรรม (Activity) 

กิจกรรม Walk Rally / กิจกรรม Team Building / การสร้างปฏิสัมพันธ์เชิงบวก

 

ประสบการณ์การฝึกอบรม

หน่วยงานภาครัฐ
   กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
          - วิทยากรการสัมมนาเจ้าหน้าที่สำนักงานแพทย์ หัวข้อการทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จ
          - วิทยากรการสัมมนาเจ้าหน้าที่สำนักเครื่องกลและสื่อสาร หัวข้อการจัดกิจกรรมในการฝึกอบรมที่มี ประสิทธิภาพ และการเป็นพิธีกรที่มีประสิทธิภาพ
          - วิทยากรการสัมนาเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจสอบภายใน หัวข้อการสร้างปฏิสัมพันธ์เชิงบวก
   สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
   วิทยากรโครงการ Camping Day
   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
          - วิทยากรกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และพิธีกร
   ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
          - วิทยากรโครงการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดในกลุ่มผู้ต้องขัง
   เรือนจำปทุมธานีและเรือนจำธัญบุรี

หน่วยงานเอกชน
   บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
          - วิทยากรโครงการนิทรรศการสัญจร PTT Group Energy plus ปีที่ 2
          - วิทยากรโครงการนิทรรศการสัญจร PTT Group Energy plus ปีที่ 3
          - วิทยากรโครงการค่ายวิทยาศาสตร์บูรณาการ
          - วิทยากรฝึกอบรม ทีมปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์ กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง

   บริษัท SC ASSET จํากัด
          - วิทยากรกิจกรรมสัมมนา WE ARE SC (12 รุ่น)
          - วิทยากรโครงการ Meet and Greet 2014

 

 

วิทยากร กิจกรรม Team Building และกิจกรรม Walk Rally

   - บริษัท พราว เรียลเอสเตท จำกัด
   - บริษัท ยูนิลิเวอร์ ไทยโฮลดิ้ง จำกัด
   - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
   - คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
   - บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด(มหาชน)
   - บริษัท ก้าวหน้าเอ็นจิเนียรริ่ง จำกัด
   - บริษัท ฮอนชวน ประเทศไทย จำกัด
   - บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด
   - บริษัท เฟรเซนีอุส คาบี (ไทยแลนด์) จำกัด
   - บริษัท เซ็นทรัล พัฒนา จำกัด (มหาชน)

 

 

อื่นๆ
   - วิทยากรโครงการ STOP TEEN MOM หยุดการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ภายใต้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปี 2557

 

   - วิทยากรโครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาและบุคลากรใหม่ วิทยาลัยนานาชาติพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปีการศึกษา 2558

 

 

 

Monday the 24th.

©Copyright 2013 UP Training

บริการ : Team Building, Walk Rally, CSR, ทีมบิ้วดิ้ง, สร้างทีมงาน, พัฒนาทีมงาน, อบรมทีม, หลักสูตรฝึกอบรม, อบรมภาวะผู้นำ, อบรมหัวหน้างาน