อาจารย์เชาว์รัตน์ เจริญนุอุปละ

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี : สาขาเทคโนโลยีการศึกษา (คบ.) วิทยาลัยครูพระนคร
ปริญญาโท : สาขาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ (ศศ.ม.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ประสบการณ์ : งานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (หัวหน้างาน )

 

การฝึกอบรม : การพูดในที่ชุมนุมชน
                    การบริหารโครงการการฝึกอบรม
                    การประเมินการฝึกอบรม
                    การติดตามผลการฝึกอบรม
                    การเป็นวิทยากรการฝึกอบรม
                    การวางแผนการฝึกอบรมพนักงาน
                    การวางเส้นทางการฝึกอบรมพนักงาน (Trainning Road Map)

 

ดูงาน : ด้านการศึกษาพิเศษสำหรับผู้ใหญ่ / ด้านการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน / ด้านเทคโนโลยี เพื่อช่วยการเรียนการสอน ที่เมืองซิดนีย์ และเมืองคาเมอรา ประเทศออสเตรเลีย

 

หัวข้อที่บรรยาย : การทำงานเป็นทีม
                        กิจกรรม WalkRally
                        การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ในการทำงาน
                        การประสานงานที่ประสบผลสำเร็จ
                        การสื่อสาร
                        บทบาทการเป็นหัวหน้างาน
                        การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
                        การสอนงาน
                        เทคนิคเป็นวิทยากรเน้นปฏิบัติการ
                        การสร้างทีมงานและการพัฒนาทีมงาน
                        การสร้างศรัทธาต่อตนเองและต่อองค์กร
                        การสร้างและพัฒนาทีมงาน

 

หน่วยงานที่เชิญบรรยาย
1.มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม ( การสื่อสาร )
2. บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ( การสร้างทีมงาน )
3. บริษัท น้ำตาลมิตรกาฬสินธ์ จำกัด (การสร้างทีมงาน )
4. บริษัท รวมเกตรกรอุตสาหกรรม จำกัด (การสร้างทีมงาน)
5. บริษัท น้ำตาลมิตรภูเวียง จำกัด (การสร้างทีมงาน )
6. บริษัท เอ็ม ปารติเกิล บอร์ด จำกัด (การสร้างทีมงาน )
7. บริษัท ยูไนเต็ดสแตนดาร์ จำกัด (มหาชน) (การทำงาเป็นทีม )
8. บริษัท เฟอร์นิชบอร์ด จำกัด (การสร้างทีมงาน )
9. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสิงห์บุรี (การสร้างทีมงาน)
10. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตนครสวรรค์ (การสร้างทีมงาน )
11. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดอุบลราชธานี (การสร้างทีมงาน )
12. บริษัท ต้องบุญปิโตเลี่ยม จำกัด (การทำงานเป็นทีม )
13. บริษัท มิตรผลวิจัยอ้อยและน้ำตาล จำกัด (การสร้างทีมงาน )
14. โรงเรียนหนองเรือพิทยาคาร จังหวัดขอนแก่น (การทำงานเป็นทีม )
15. บริษัท พิมายฟุตแวร์ จำกัด (การทำงานเป็นทีม )
16. มหาวิยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ ระดับปริญญาโทคณะคอมพิวเตอร์การจัดการ ( การสร้างทีมงาน )
17. บริษัท อลันดิกเทคโนโลยี จำกัด (การทำงานเป็นทีม )
18. บริษัท เบส พลาสติกเทคโนโลยี จำกัด ( การทำงานเป็นทีม)
19. บริษัท ไทยฟิล์มอินอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน) ระดับผู้จัดการฝ่ายฯ ( การสร้างทีมงาน)
20. บริษัท น้ำตาลมิตรกาฬสินธ์ จำกัด ระดับปฏิบัติการ ( การทำงานเป็นทีม )
21. บริษัท ไทยฟิล์มอินอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน) ระดับปฏิบัติการ(การทำงานเป็นทีม)
22. บรษัทิ วี อาร์ เซ็นเตอร์ แอนด์เซอร์วิส จำกัด (เกมสันทนาการ)
23. บริษัท นิวสตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (การทำงานเป็นทีม)
24. บรษัท STB เทคไลซ์ อินดัสตี้ จำกัด (การทำงานเป็นทีม) จำนวน 2 รุ่น
25. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน (Team Rally) 480 คน
26. บจม. ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ ( ระดับหัวหน้างาน / การทำงานเป็นทีม รุ่นที่ 1/2549 )
27. บจ. จีเอ็ม เจอเนรัลมอเตอร์ ระยอง ( ระดับบริหาร /การสร้างทีมงาน 40 คน )
28. บจ. วิคค์เทรนนิ่ง ( บรรยายเรื่องการสร้างทีมงานและพัฒนาทีมงาน 30 คน )
29. บจ.เคอาร์อุตสาหกรรม /ขอนแก่น ( ระดับหัวหน้างาน-บริหาร /การทำงานเป็นทีม 50 คน )
30. บจ. เวียงจันทร์ ไดมอน คัดติ่ง / ประเทศลาว ( ระดับหัวหน้างาน / การทำงานเป็นทีม 93 คน )
31. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน นครพนม ( คูร-อาจารย์ รร.พานิชย์ เอกชน / การทำงานเป็นทีม 60 คน)
32. บจ.ที่ปรึกษาด้านก่อสร้าง ( ระดับปฏิบัติการ-บริหาร / การทำงานเป็นทีม 60 คน )
33. โรงพยาบาลราชบุรี ( หมอ-พยาบาล / การสร้างทีม 70 คน )
34. โรงงานยาสูบ ( ระดับหัวหน้างาน / การทำงานเป็นทีม 50 คน )
35. บจ.ภัทยาอุตสาหกิจ (ระดับหัวหน้างาน ) การทำงานเป็นทีม 50 คน
36. บจ.เซเวนอีเลเวน / การสอนงาน OJT. (เชิงปฏิบัติการ 2 วัน ) 27 คน / หัวหน้างาน
37. บจ.วิคค์เทรนนิ่ง บรรยายเรื่อง Train The Trainer รร.รอยัลปริสเซท
38. บจ.เลเซอร์การไฟฟ้า (ระดับหัวหน้างาน) การทำงานเป็นทีม 150 คน
39. สถาบัน SME. ( นิสิต ป.โท วิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ) การทำงานเป็นทีม 100 คน
40. บจ.จีอีพลาสติก ระยอง ( Sport & Walkrally day ) 80 คน

 

 

 

Monday the 24th.

©Copyright 2013 UP Training

บริการ : Team Building, Walk Rally, CSR, ทีมบิ้วดิ้ง, สร้างทีมงาน, พัฒนาทีมงาน, อบรมทีม, หลักสูตรฝึกอบรม, อบรมภาวะผู้นำ, อบรมหัวหน้างาน