อาจารย์ดนุพล แก้วสีหมอก

Danuphon

ประวัติการศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

ตำแหน่งปัจจุบัน

วิทยากร บริษัท อัพ คอนซัลติ้ง แอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด

 

 

 

 

 

 

 

ประสบการณ์การวิทยากร Team Building - Walk Rally

 • บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ซีว่า ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย)จำกัด
 • บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส  จำกัด (มหาชน)
 • เอไอเอส เทเลวิส (บริษัท จำกัด)
 • บริษัท โกชู โคซัน จำกัด
 • บริษัท สยามกลการอุตสาหกรรม จำกัด
 • การไฟฟ้านครหลวง
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • โรงพยาบาลกรุงเทพ
 • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น
 • หลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท โตโต้ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท พัทยาฟู้ดส์ อินดัสตรี จำกัด
 • บริษัท เซ็นทรัล พัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท รักษ์วิศวกรรม จำกัด
 • บริษัท อี เอ็น ซี จำกัด
 • บริษัท วันไทยอุตสาหกรรม จำกัด (ยำยำ)
 • บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
 • ทีมฟุตบอล Swat Cat นครราชสีมา

 

บรรยากาศการสอนวิทยากร

Team Building @กรุงไทยธุรกิจลิสซิ่ง     โดย อ.สมหวัง ชัยเจริญคุณาภรณ์ และ อ.ดนุพล แก้วสีหมอก   

Team Building & Walk Rally @Leisure Apparel Thailand     โดย อ.ประสิทธิ เพชรช่วย และ อ.ดนุพล แก้วสีหมอก 

-  KSS Employee Engagement : Work Better Together 2015   โดย อ.ดนุพล แก้วสีหมอก   

 

Monday the 24th.

©Copyright 2013 UP Training

บริการ : Team Building, Walk Rally, CSR, ทีมบิ้วดิ้ง, สร้างทีมงาน, พัฒนาทีมงาน, อบรมทีม, หลักสูตรฝึกอบรม, อบรมภาวะผู้นำ, อบรมหัวหน้างาน