อาจารย์สมบุญ ธีรธรรมานุกูล

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ( วิศวกรรมเครื่องกล ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาโท : วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการบริหาร (การจัดการประยุกต์) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ,NIDA  (เกียรตินิยม)

 

ประสบการณ์ทำงาน

 •  Human Resource & Administration Director , S.Khonkaen Foods PCL.
 •  Engineering Assistance Manager , Sony Device Technology ( Thailand ) Co.,Ltd

 

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

 • การเตรียมตัวเ็ป็นวิทยากรฝึกอบรม ( Train The Trainer )
 • พัฒนาทักษะการนำเสนอและบุคลิกภาพ ( Presentation Skill and Personality Development )
 • การแกป้ัญหาและการตัดสินใจ ( Problem Solving and Decision Making )
 • เทคนิคและศิลปะการทางานเป็นทีม ( Team work and Team Synergy )
 • การพัฒนาทีมงานเพื่อความเป็นเลิศ ( Team Building with Walk Rally )
 • ภาวะผู้นำํ และการสร้างแรงจูงใจ ( Leadership & Motivation )
 • หลกการบริหารการเปลี่ยนแปลง ( Change Management )
 • การคิดและวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการทำงาน ( Strategic Thinking and Plan )
 • หลักการบริหารเวลาอยางมีประสิทธิภาพ ( Effective Time Management )
 • เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ( Effective Communication )
 • การเตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน ( Supervisory Skill )
 • การพัฒนาทักษะหัวหน้างานมือใหม่ ( Management for New Management )
 • เทคนิคการสอนงานอยางมืออาชีพ ( Coaching Technique )
 • เทคนิคการสอนงาน OJT ( On The Job Training Technique )
 • เทคนิคการมอบหมายงานและติดตามงาน ( Job Assignment and Follow up technique )
 • HR for Non-HR
 • การบริหารการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ ( Effective Meeting Management )
 • มองมุมบวก เพื่อสมดุลชีวิตการทำงาน ( Good Attitude & Positive Thinking for Work life )
 • เทคนิคการกำจัดของเสียให้เป็นศูนย์ ( Zero Defect )
 • เทคนิคการกาจัดความสูญเปล่าในการทางาน ( 7 Wastes for Productivity )
 • การสร้างจิตสานึกด้านคุณภาพ ( Quality Awareness )
 • จิตสำนึกการลดต้นทุนและความสูญเปล่าในการผลิต
 • HORENSO เทคนิคการบริหารการสื่อสาร เพื่อลดความสูญเสีย
 • การสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีในการทำงาน
 • หลักการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ

 

หน่วยงานที่เคยให้การปรึกษาแนะนำหรือการบรรยาย

 • กลุ่มบริหารงานบุคคลบางกะดี
 • ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกันชีวิต
 • บริษัท Fujitsu Ten จำกัด
 • บริษัท เอฟ พลัส จำกัด
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)
 • บริษัท ECOLAB Co.,Ltd
 • บริษัท อายิโนะโมะโตะ๊ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ศานติบรรจุภัณฑ์ จำกัด
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี มหานคร
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • สถาบันบัณฑัิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • บริษัท PO Sport จำกัด
 • บริษัท Trane Thailand จำกัด
 • บริษัท Koventure จำกัด
 • บริษัท โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย)จำกัด
 • บริษทโซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย ) จำกัด
 • SONY EMCS ( Malaysia ) Co.,LTD
 • กรมแพทย์ ทหารอากาศ
 • บริษัท บางกอก เคเบิ้ล
 • บริษัท บางกอกโซล่า จำกัด
 • บริษัท NIDEC COPAL (ประเทศไทย) จำกัด

 

 

 

Monday the 24th.

©Copyright 2013 UP Training

บริการ : Team Building, Walk Rally, CSR, ทีมบิ้วดิ้ง, สร้างทีมงาน, พัฒนาทีมงาน, อบรมทีม, หลักสูตรฝึกอบรม, อบรมภาวะผู้นำ, อบรมหัวหน้างาน