อาจารย์พัชราภรณ์ ตู้วชิรกุล

Aj.Pat

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  ( เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


 

 

 

ประสบการณ์ทำงาน

 • รองผู้อำนวยการส่วนงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
 • ประสบการณ์จริงกว่า 20 ปี ด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ในองค์กรชั้นนำ
 • ประสบการณ์ในงานพัฒนาบุคลากร โดยเครื่องมือการพัฒนาบุคลากรต่าง ๆ เช่น
 • Training & Development: Training Roadmap, Competency Based Development
 • Organization Development ; Corporate Culture, Employee Engagement, KM, Customer at Touch Point, Managing Change & Internal Communication
 • Career Management
 • Talent & Succession Planning
 • ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร บริษัท AIA
 • ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
 • ที่ปรึกษาอาวุโส (Seniorด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์  บริษัท Human Dynamic
 • วิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรการบริการสำหรับพนักงานให้บริการ

 

ตำแหน่งปัจจุบัน

        วิทยากรอาวุโส บริษัท อัพ คอนซัลติ้ง แอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด

 

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

 • การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Managing Change)
 • การรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง (Coping with Change & Adapting to Change)
 • การทำความเข้าใจและการจัดการความแตกต่างทางพฤติกรรม (Understanding andBehavioral Differences)
 • การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ (Effective Communication)
 • การบริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence)
 • ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ (High Performance Teamwork)
 • การโค้ชและการให้ความคิดเห็นย้อนกลับเพื่อเพิ่มแรงจูงใจ (Effective Coaching and Feedback Giving)
 • ทักษะการเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ (Supervisory Skills)

   

  องค์กรและหน่วยงานที่เคยให้การบรรยาย

  • บริษัท อเมริกัน อินเตอร์เนชั่นแนล แอสชัวรันส์ จำกัด
  • บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
  • ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 
  • บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) 
  • บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 
  • บริษัท ดูปองท์ (ประเทศไทย) จำกัด 
  • บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด
  • บริษัท บีเอฟไอ จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 
  • บริษัท เคซีอี อิเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
  • สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
  • บริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท โอสถสภา จำกัด

   

   

   

  Monday the 24th.

  ©Copyright 2013 UP Training

  บริการ : Team Building, Walk Rally, CSR, ทีมบิ้วดิ้ง, สร้างทีมงาน, พัฒนาทีมงาน, อบรมทีม, หลักสูตรฝึกอบรม, อบรมภาวะผู้นำ, อบรมหัวหน้างาน