อาจารย์สมหวัง ชัยเจริญคุณาภรณ์

aj-somwang

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี : คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ   มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ปริญญาโท : คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

 

ตำแหน่งปัจจุบัน

วิทยากรอาวุโส บริษัท อัพ คอนซัลติ้ง แอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด

 

 

ประสบการณ์การทำงาน

 • ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม บริษัท ซีนีคอล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
 • หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • หัวหน้าแผนกพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยดุสิตธานี

 

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

 • การสร้างและพัฒนาทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การพัฒนาภาวะผู้นำและการบริหาร
 • เทคนิคการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข
 • การสร้างแนวความคิดเชิงบวก
 • การสร้างการบริการที่เป็นเลิศ
 • การสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การพัฒนาระบบความคิดวิเคราะห์
 • บุคลิกภาพและการพัฒนาตนเอง
 • เทคนิคการขายและการเจรจาต่อรอง

 

องค์กรและหน่วยงานที่เคยให้การบรรยาย

 • ธนาคาร Standard Chartered
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • บริษัท ผาแดง อันดัสตรี จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เดอะเครน จำกัด
 • บริษัท Thai Cold Rolled Steel จำกัด
 • บริษัท Nestle (Thailand) จำกัด
 • บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่นซีสเท็ม จำกัด (Tesco Lotus) 
 • บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท แอล.พี.เอ็น  ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ดีทีจีโอ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท Jansen (ประเทศไทย) จำกัด
 • องค์การเภสัชกรรม
 • บริษัท Aero Marine Transworld จำกัด
 • บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด
 • บริษัท Riche Monde จำกัด
 • บริษัท Fancy Art จำกัด
 • บริษัท Robert Bosch จำกัด
 • บริษัท Isuzu Auto Center จำกัด
 • บริษัท Exxon Mobil (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท Thai plastic & Chemical จำกัด
 • บริษัท Honda Trading จำกัด
 • บริษัท Real Estate Consultant จำกัด
 • บริษัท SC New York Life จำกัด
 • บริษัท 3M (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท Prudential TS Life จำกัด
 • บริษัท SIAM DAIKIN SALES (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท Unilever Best foods จำกัด
 • บริษัท Computer Associates International (Thailand) จำกัด
 • บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 • บริษัท Jebsen & Jassen (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท มิตซูบิชิ กันยงวัฒนา จำกัด
 • บริษัท Epson (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท Diethelm (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท Proctor & Gamble (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท Siam Michelin จำกัด
 • บริษัท Rottapharm จำกัด
 • บริษัท J.V. (Thailand) จำกัด
 • สำนักพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงกีฬาและการท่องเที่ยว
 • กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • สภาทนายความ
 • บริษัท SP Suzuki จำกัด
 • Crystal Design Center
 • Tiger Bell
 • Toyota Motor (Thailand)
 • บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด
 • กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
 • ฯลฯ

 

บรรยากาศการสอนวิทยากร

Team Building @สามัคคีประกันภัย รุ่นที่ 1       โดย อ.สมหวัง ชัยเจริญคุณาภรณ์    

Team Building @กรุงไทยธุรกิจลิสซิ่ง            โดย อ.สมหวัง ชัยเจริญคุณาภรณ์ และ อ.ดนุพล แก้วสีหมอก  

Team Building & Walk Rally @Mitsui Sumitomo Insurance Thailand     โดย อ.สมหวัง ชัยเจริญคุณาภรณ์ 

หลักสูตร Leadership : Value Chain & Back to School Party @KM Interlab     โดย อ.สมหวัง ชัยเจริญคุณาภรณ์ และ อ.สิทธิพล สืบสีมา 

 

Monday the 24th.

©Copyright 2013 UP Training

บริการ : Team Building, Walk Rally, CSR, ทีมบิ้วดิ้ง, สร้างทีมงาน, พัฒนาทีมงาน, อบรมทีม, หลักสูตรฝึกอบรม, อบรมภาวะผู้นำ, อบรมหัวหน้างาน