อาจารย์พิชญาภา เอื้อมงคลการ

pichayapa-2การศึกษา

Assumption University, Bachelor of Business Administration, Major in Marketing

 

 

 

 

 

 

 

ประสบการณ์การทำงาน 

  • Flight Attendant ; JalWay Co.,Ltd., subsidiary company of Japan Airlines International Co.,Ltd                                          
  • Empire Global Logistics Co.,Ltd 

 

ตำแหน่งปัจจุบัน

วิทยากร บริษัท อัพ คอนซัลติ้ง แอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด

 

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

 - Service Mind

 - Service Operation

 - Personality Improvement

 - Customer Satisafaction

 

 

 

Monday the 24th.

©Copyright 2013 UP Training

บริการ : Team Building, Walk Rally, CSR, ทีมบิ้วดิ้ง, สร้างทีมงาน, พัฒนาทีมงาน, อบรมทีม, หลักสูตรฝึกอบรม, อบรมภาวะผู้นำ, อบรมหัวหน้างาน