อาจารย์ณัฏฐ์ธนัน แดงเสริมศิริ

Aj.Nutประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ปริญญาโท : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต  คณะสังคมศาสตร์  สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

 

 

 

เกียรติคุณ

โล่ห์ประกาศบุคลากรด้านสถาบันการศึกษา ที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนและสนับสนุนโครงการทูตแห่งความดี D Ambassador ปี 2010 จากจากคุณกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในโครงการของคุณดนัย  จันทร์เจ้าฉาย

 

ตำแหน่งปัจจุบัน

วิทยากรอาวุโส บริษัท อัพ คอนซัลติ้ง แอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด

 

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

 • การสร้างและพัฒนาทีมงาน (Team Building)
 • ทักษะการบริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence)
 • การสร้างวัฒนธรรมการบริการ (Service Culture)
 • การส่งเสริมทัศนคติเชิงบวก และ EQ (Positive Thinking)
 • จริยธรรมและธรรมาภิบาล (Good Governance)
 • การตั้งเป้าหมาย (Goal Setting)
 • การจัดการความขัดแย้ง (Conflict Management)
 • การพัฒนาคุณภาพงาน (Work Quality Improvement)
 • การพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership)
 • การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication)
 • การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
 • การสร้างแรงจูงใจ (Motivation)

        

องค์กรและหน่วยงานที่เคยให้การบรรยาย

 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 • กรมการขนส่งทางบก เชียงใหม่
 • บริษัท ลุมพินี ดิวิลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เชฟโรเลต (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ไทยแอร์โรว์ จำกัด
 • บริษัท คิงเพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • บริษัท โรแลนด์  จำกัด
 • บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เอ็น อี ซี จำกัด (NEC)
 • ไทยพีบีเอส (Thai PBS )
 • บริษัท ปัญญธารา จำกัด (CP)
 • บริษัท ซิงเดนเก้น จำกัด
 • บริษัท ไพรมัส จำกัด
 • บริษัท คอลล์ วอยซ์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
 • บริษัท เทคนิคคัลเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท โกชู เทคโนเซอร์วิส จำกัด
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิร์น
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • มหาวิทยาลัยโยนก
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังฯลฯ

 

 

 

Monday the 24th.

©Copyright 2013 UP Training

บริการ : Team Building, Walk Rally, CSR, ทีมบิ้วดิ้ง, สร้างทีมงาน, พัฒนาทีมงาน, อบรมทีม, หลักสูตรฝึกอบรม, อบรมภาวะผู้นำ, อบรมหัวหน้างาน