หลักสูตร เทคนิคการบริการอย่างเหนือชั้นและเหนือความคาดหวัง BEYOND CUSTOMER EXPECTATION (CRM & CEM)

 

หลักสูตร เทคนิคการบริการอย่างเหนือชั้นและเหนือความคาดหวัง BEYOND CUSTOMER EXPECTATION (CRM & CEM)

          เป็นหลักสูตร ที่เรียนรู้หลักการ และวิธีการในการบริหารจัดการ CRM และ CEM ในองค์กร ให้เกิดผล และนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในองค์กร

 

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในหลักการบริหารและแนวทางปฏิบัติของ CRM & CEM
2. เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการนำ CRM & CEM มาใช้เป็นกลยุทธ์ในการบริหารจัดการกับลูกค้า ทั้งภายในและภายนอก
3. สามารถนำความรู้แนวคิด ประสบการณ์ CRM & CEM ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

เนื้อหาหลักสูตร
- แนวการพัฒนากลยุทธ์ตลาดที่สร้างคุณค่าที่แตกต่าง
- 5 หลุมดำ ที่ควรหลีกเลี่ยงในการทำ CRM & CEM
- CRM & CEM กับการบริหารแนวแบ่งกลุ่มลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจ
- การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าเชิงคุณค่าธุรกิจ
- การบริหารแบบสร้าง Loyalty
- การออกแบบและการบริหารกลยุทธ์เพื่อสร้างความภักดีของลูกค้า
- การวิเคราะห์ตลาดเพื่อให้เข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป
- การสร้างความประทับใจ เพื่อความภักดีในตราสินค้า และการสร้างความสัมพันธ์
- การปฏิบัติทุกจุดสัมผัสลูกค้ามีผลต่อ CRM & CEM
- บทบาทของบุคลากรในองค์กรทุกคนต่อความสำเร็จของ CRM & CEM
- ความตระหนักและเชื่อในพลัง CRM & CEM
- หลักการ CRM & CEM และวิธีการสร้าง CRM & CEM
- ประเภทของ CRM & CEM (General service, Branded experience, Themed experience)
- กำหนดช่วงประสบการณ์ของลูกค้าเป้าหมาย
- การหาความต้องการของลูกค้า และ ออกแบบประสบการณ์ที่ส่งมอบ
- ตัวอย่างการสร้าง CRM และ CEM ชั้นนำระดับโลก
- CRM & CEM Workshop

 

หากท่านสนใจหลักสูตรการอบรม

ติดต่อสอบถามข้อมูลติดต่อ SaleUP  :  ได้โดยตรงที่เบอร์ 094-6904904 (คุณอุ้ย)

                                                             หรือส่งอีเมลสอบถามเพิ่มเติมที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-1062220

Monday the 16th.

©Copyright 2013 UP Training

บริการ : Team Building, Walk Rally, CSR, ทีมบิ้วดิ้ง, สร้างทีมงาน, พัฒนาทีมงาน, อบรมทีม, หลักสูตรฝึกอบรม, อบรมภาวะผู้นำ, อบรมหัวหน้างาน